Sökning: "Björn Claesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Claesson.

  1. 1. ”Det som händer med skolkuratorer, det är att de inte märks när rollerna inte är tydliga” : En kvalitativ studie om kuratorns roll i skolan

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Björn Claesson; Karin Eliasson; [2010]
    Nyckelord :School counselor; role of the school counselor; Skolkurator; kurator; roll; yrkesroll;

    Sammanfattning : .... LÄS MER