Sökning: "Björn Elverstig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Elverstig.

  1. 1. Ämnesprovet i engelska: applicering och inverkan. : En studie av lärares uppfattningar om det nationella provet i engelska i årskurs 9 och dess inverkan på lärares yrkesutövande.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Björn Elverstig; [2013]
    Nyckelord :Nationella prov; formativ och summativ bedömning; betygsättningsmodeller; provbetyg och slutbetyg;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker högstadielärares uppfattningar om det nationella ämnesprovet i engelska i årskurs 9 och hur de anser att provet påverkar deras arbete. Det insamlade empiriska materialet består av intervjuer som genomförts med sex verksamma högstadielärare under hösten 2012 samt våren 2013. LÄS MER