Sökning: "Björn Fredriksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Björn Fredriksson.

 1. 1. Smärtskattningsinstrument, faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av smärtskattningsinstrument

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Fredriksson; Jonathan Sundbäck; [2019-08-02]
  Nyckelord :sjuksköterska; smärtskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta påverkar både samhället och den enskilde individen. Smärta är en subjektiv upplevelse och smärtskattning sker genom självskattning med smärtskattningsinstrument. För att kommunicera och möta patientens upplevelse av smärta så använder sjuksköterskan smärtskattningsinstrument. LÄS MER

 2. 2. Att vilja så det värker – Organisationens krav och individens möjligheter : En studie av avdelningschefers upplevda arbetssituation på ett svenskt sjukhus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Björn Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Sjukvård; NPM; Ledarskap; Stress; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Den svenska sjukvården som helhet har under de senaste tre decennierna genomgått stora förändringar i fråga om hur verksamheten i grunden är organiserad. Denna förändring har i skett på såväl nationell nivå som på lokal och operativ nivån. LÄS MER

 3. 3. Tuberkulos : En studie av vården av patienter med tuberkulos på Lugnets sanatorium i Växjö mellan åren 1920-1926 avseende köns- och klasskillnader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Björn Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :Tuberkulos; sanatorie; könsskillnader; klasskillnader;

  Sammanfattning : The topic of this paper is tuberculosis, especially in regard to the sanitarium movement and the efforts that were made to cure, ease and stop the spreading of the disease. The sanitarium movement was established in the late 19th century before any effective cure for the disease had been found. LÄS MER

 4. 4. "Jag har inte gjort läxan!" - lärares syn på läxor och de elever som inte brukar göra sina läxor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mathias Borgström; Björn Fredriksson; [2009]
  Nyckelord :läxa; läxor; arbetsmiljö; lärare; elever;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet har varit att belysa lärarnas syn på läxan samt deras syn på elever som inte gör sina läxor. Vi valde att göra detta via kvalitativa forskningsintervjuer och det resultat vi kom fram till var att lärarna hade mycket skiftande inställningar till läxor men att det är tidspress och behovet av att nivågruppera eleverna som är den bidragande orsaken till att man ger läxor, oavsett vilken inställning man har till dem. LÄS MER

 5. 5. Lärande - styrt eller i samspel? : En studie om lärares syn på undervisning och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogik; Umeå universitet/Pedagogik

  Författare :Daniel Bergsten; Björn Fredriksson; [2004]
  Nyckelord :Education; Learning; Collaboration; Teaching methods; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study’s purpose was to examine which main forms of teaching methods that occurs in the Swedish nine-year compulsory school and how often learning through social collaboration take place. The study contained literature and interviews with eight teachers. LÄS MER