Sökning: "Björn Hagdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Hagdahl.

  1. 1. Anestesisjuksköterskors erfarenhet av det preoperativa samtalet med den icke svensktalande patienten : En intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Björn Hagdahl; Björn Svensson; [2014]
    Nyckelord :icke svensktalande patient; anestesisjuksköterskors erfarenhet; preoperativt samtal; perioperativa vårdprocessen;

    Sammanfattning : Sverige är ett land med människor från många olika kulturer och många har ett annat modersmål än svenska. När dessa människor blir sjuka ställer det särskilda krav på sjukvården. LÄS MER