Sökning: "Björn Hardenhill"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Hardenhill.

  1. 1. Möjligheter att minska energianvändningen i småhus - en jämförande studie av värmelagring i olika stomsystem

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

    Författare :Björn Hardenhill; [2013]
    Nyckelord :värmetröghet; värmelagring; energianvändning; betong; värmeövergångsmotstånd; tung stomme; lättbetongstomme; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The development of more energy-efficient buildings is today mostly a matter of using less energy than current building norms requirements. A means of responding to the ever-tighter energy requirements is to make use of the energy-storing ability. LÄS MER