Sökning: "Björn Hellqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Björn Hellqvist.

 1. 1. Blockkedjeteknik och kryptovalutor –En explorativ studie av implementeringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nermin Brkovic; Björn Hellqvist; [2019-03-15]
  Nyckelord :Blockchain; cryptocurrency; bitcoin; accounting; information asymmetry; transaction cost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Blockkedjeteknik och kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp. När detta tas in i organisationerna och deras redovisning på olika sätt så krävs det ny forskning och en fördjupad kunskap inom området, både för investerare och myndigheter. LÄS MER

 2. 2. Does reputation matter?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Wingstrand; Björn Hellqvist; [2015]
  Nyckelord :CBIRM; Corporate Brand Management; Strategy; Porter’s Diamond; Cargo port industry; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Investigate how the corporate brand can play a strategic role within the cargo port industry through affecting the choice of cargo port from the customer’s perspective. Methodology: A qualitative method with an abductive approach has been used. The research design is based on semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Accept eller förkastande av ett fientligt bud - Faktorer som påverkar aktieägarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Uddsten; Love Löfvin Rosén; Björn Hellqvist; Marcus Björk Lindström; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att redogöra för vilka faktorer som påverkar aktieägare i valet mellan att acceptera eller förkasta ett fientligt bud och att undersöka hur dessa faktorer påverkar aktieägarna. Studien använder sig av en kvalitativ metod genom en fallstudie, där empiri har samlats in genom ostrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Bibliometrin och humaniora: En bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Björn Hellqvist; [2007]
  Nyckelord :Bibliometri; Humaniora; Citeringsanalys; Litteraturvetenskap; Vetenskapssociologi; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Social Sciences; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this Master's thesis is to study whether bibliometrics can serve as a method to analyse the humanities. To investigate this a literature study was conducted that examined previous studies concerning bibliometrics and the humanities. Furthermore a bibliometric analysis of comparative literature was carried out. LÄS MER