Sökning: "Björn Hermansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Hermansson.

  1. 1. Rekonstruera mera? : - En studie med målsättningen att finna de viktigaste faktorerna för en företagsrekonstruktion

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Rickard Hermansson; Björn Karlström; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Företag som har ekonomiska problem går idag i konkurs. När man har inlett en konkurs uppstår ibland möjligheter för företagen. En av dessa möjligheter är att genomgå en företagsrekonstruktion. Detta är en möjlighet för företaget att under en begränsad tidsperiodsöka skydd mot sina borgenärer och få företaget lönsamt igen. LÄS MER