Sökning: "Björn Isaksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Björn Isaksson.

 1. 1. American Depressionary Agriculture : A comparative study

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Björn Isaksson; [2020]
  Nyckelord :American; Depression; Agriculture; Dust; Bowl; Dust Bowl;

  Sammanfattning : In this study the aim has been to investigate whether the Great Depression in the 1920s and 1930s affected farmers in the United States financially and under such circumstances try to derive its financial extent. A qualitative comparative approach has been the chosen method, where the analysis section consists of data from official documents. LÄS MER

 2. 2. Modellering av ett fossilfritt energisystem i Uppsala till år 2050

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Björn Isaksson; [2016]
  Nyckelord :drivmedel; metanol; DME; vätgas; förgasning; förnybar;

  Sammanfattning : Fossila bränslen kommer förr eller senare att ta slut och bidrar dessutom till att påverka klimatet med växthusgaser. En av vår tids stora utmaningar är därför att begränsa användningen av fossila bränslen så mycket som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Electrostatic Precipitation-Based Air Sampler for Collection of Airborne Viruses

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Martin Isaksson; Björn Nilsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vård på fel avdelning, sjuksköterskors erfarenheter av att patienter vårdas på en avdelning som inte är specialiserad på patientens specifika psykiatriska sjukdomstillstånd.

  Magister-uppsats,

  Författare :Tore Isaksson; Björn Malmgren; [2011-04-13]
  Nyckelord :omvårdnad; patient; psykiatri; erfarenhet; psykisk sjukdom; specialistsjukvård; avdelning; kompetens; trygghet; kontinuitet; vårdmiljö;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning: Effektiviseringen av hälso och sjukvården har under de senaste decennierna resulterat i en drastisk minskning av antalet vårdplatser. En effekt av reduceringen är att patienter placeras på avdelningar som inte är specialiserade mot patientens specifika sjukdomstillstånd. LÄS MER

 5. 5. Hushållens statuskonsumtion : Påverkas vi av vår omgivning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Björn Isaksson; [2008]
  Nyckelord :statusvarukonsumtion; relativ konsumtion; hushållsbarometern;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att med hushållsbarometerns mikro- och makroindex undersöka om ett beteende liknande Keeping Up With the Joneses går att skönja i hushållens konsumtion. Mer specifikt så vill vi med OLS som estimationsteknik använda Konjunkturinstitutets mikro- och makroindex som förklarande variabler för att se om det går att belägga en signifikant påverkan på olika konsumtionsvaror på makronivå. LÄS MER