Sökning: "Björn Joel Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Joel Svensson.

  1. 1. Det förflutna som spel - En analys av två dataspels pedagogiska potential i historieundervisningen

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Joel Svensson; Björn Öhammar; [2008]
    Nyckelord :Historia; dataspel; ämnesdidaktik;

    Sammanfattning : Denna uppsats studerar det historiska innehållet i två kommersiella dataspel, Call of Dutyoch EuropaUniversalis . Syftet med genomförd studie är att problematisera spelens innehåll i förhållande till entänkt undervisningssituation för att därigenom slå fast spelens eventuella pedagogiska potentialer. LÄS MER