Sökning: "Björn Keller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Keller.

  1. 1. Blogger Communications - Att skapa produktpublicitet via bloggar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Vincent Myers; Robin Falkowski Marciniak; Björn Persson; Marcus Ottosson; [2011]
    Nyckelord :Blogg; Public Relations; Kommunikationsprocessen; Media Relationer; Fyra modeller av PR; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Blogger Communications, Att skapa Produktpublicitet via Bloggar Seminariedatum: 2011-05-31 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Robin Falkowski, Vincent Myers, Marcus Ottosson, Björn Persson Handledare: Professor Magnus Lagnevik Fem nyckelord: Blogg, Public Relations, Kommunikationsprocessen, Media Relationer, Fyra modeller av PR Syfte: Att öka förståelsen för hur företag kommunicerar med bloggare i syfte att skapa produktpublicitet , samt bloggarens benägenhet att samarbeta. Metod: Uppsatsen utgår från en induktiv ansats med kvalitativ undersökningsdesign. LÄS MER