Sökning: "Björn Lidén Van Riessen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Lidén Van Riessen.

  1. 1. Motverka och bemöta extremism i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Björn Lidén Van Riessen; [2020]
    Nyckelord :Demokrati; Extremism; Inkludering; Intolerans; Marginalisering; Radikalisering; Samhällskunskap;

    Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka samhällskunskapslärarens roll i det proaktiva arbetet mot extremism, samt tillvägagångssätt i bemötande av intolerans från elever i förhållande till lärarens demokratiska uppdrag. Detta konkretiseras i två frågeställningar där den ena fokuserar på det förebyggande arbetet medan den andra redogör för bemötandet. LÄS MER