Sökning: "Björn Linander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Linander.

  1. 1. Spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut - En Kvalitativ undersökning av spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut i Malmö

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Björn Linander; Christoffer Ahl; [2020]
    Nyckelord :Game development; Location decision; Bid-rent theory; Agglomeration economies; Spelutveckling; Lokaliseringsbeslut; Bid-rent teorin; Agglomerationsekonomier;

    Sammanfattning : Studien undersöker de faktorer som ligger bakom spelutvecklingsföretagens val vid etablering i de centrala delarna av Malmö. Analys har gjorts på hur spelutvecklingsföretagen resonerar kring deras beslut samt vilka faktorer de grundar sin lokalisering på. LÄS MER