Sökning: "Björn Thorn-andersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Thorn-andersen.

  1. 1. Nuanskaffningskostnad för Jämtkrafts fjärrvärmeanläggningar

    Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

    Författare :Björn Thorn-Andersen; [2012]
    Nyckelord :NUAK; kapitalbas; fjärrvärme; TPA;

    Sammanfattning : Fjärrvärme är en uppvärmningsform som ökar och utvecklas över hela Sverige idag. Diskussionen kring att reglera fjärrvärmemarknaden på liknande sätt som elnätet reglerats är aktiv, eftersom de kunder som är anslutna till ett fjärrvärmenät idag kan anses vara i beroendeställning gentemot fjärrvärmeföretaget. LÄS MER