Sökning: "Björn Tjäder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Tjäder.

  1. 1. Användning av tredimensionella fastigheter : Avsikten med införandet och resultatet

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Ebbe Tjäder; [2011]
    Nyckelord :Tredimensionella fastigheter; uppföljning; 3D-fastighetsbildning;

    Sammanfattning : Vid införandet av tredimensionell fastighetsbildning i Sverige fanns det en oro för att det befintliga fastighetsbeståndet skulle fragmentiseras, något som skulle medföra stora kostnader för det allmänna vid planläggning och inventering av beståndet. Det har nu gått drygt sju år sedan det blev tillåtet att indela fastigheter i tre dimensioner i Sverige och det är nu möjligt att studera hur laginstitutet används idag och i vilken omfattning det används. LÄS MER