Sökning: "Björn Westerblom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Björn Westerblom.

 1. 1. Det implicita uppdraget i klassrummet : Lärares synsätt på demokratiuppdraget i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Björn Westerblom; [2021]
  Nyckelord :Svenskämnet; demokratiuppdraget; forskningsintervjuer; pragmatism; Dewey;

  Sammanfattning : Skolan har sedan 1948 varit en del i att fostra nya demokratiska medborgare genom deras skolgång. Detta uppdrag har återkommit i samtliga läroplaner sedan dess och ska i rådande läroplan genomsyra all undervisning. LÄS MER

 2. 2. Att tala, tänka och texta demokrati : En systematisk litteraturstudie av demokratiuppdraget i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Björn Westerblom; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; demokratiuppdraget; fostransuppdraget; svenskämnet; Lgr11; Lgy11;

  Sammanfattning : Skolan har sedan 1948 haft ett uppdrag att fostra elever till demokratiska medborgare. Demokratiuppdraget ska genomsyra all undervisning och kan genomföras på flera olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av en karismatisk ledare : En jämförande studie av Raël och L. Ron Hubbard

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Björn Westerblom; [2019]
  Nyckelord :Raël; L. Ron Hubbard; Barker; Karisma; Karismatisering;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att använda en komparativanalys för att påvisa likheter och olikheter hos två ledare för nya religiösa rörelser; den Raeliska rörelsen och Scientologikyrkan. Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där rörelsernas eget material såväl som publicerade texter från forskare som studerat rörelserna studerats. LÄS MER