Sökning: "Björn uddgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn uddgård.

  1. 1. How does municipality tax impact on net regional mobility in Sweden?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

    Författare :Björn Uddgård; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The primary objective of this essay is to test how the municipality tax rate affects net regional migration in Sweden. All the 290 municipalities where included between the years 2008 to 2016. The relationship is estimated by panel data using a fixed effect model. LÄS MER