Sökning: "Bjørn Alm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Bjørn Alm.

 1. 1. Representationen av förorten som 'den andre'

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jesper Ericson; Björn Alm; [2015]
  Nyckelord :Förort; media; annorlundahet; Rosengård; Holma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Representationen av förorten som ‘den andre’ är en studie av hur förorterna Rosengård och Holma framställs i två informationsfilmer producerade på uppdrag av Malmö kommunala bostadsbolag (MKB). I uppsatsen redogörs för hur den dominerande bilden av förorten ser ut i media och vidare hur förorter inte sällan framställs som annorlunda. LÄS MER

 2. 2. Viralgranskaren : i mediesamhällets tjänst?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Irjana Filipovic; Björn Alm; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; Nyheter; Konvergens; Journalistik; Internet; Hegemoni; Deltagande; Demokrati; Spridbarhet; Viralgranskaren; Social Sciences;

  Sammanfattning : I ett medielandskap där medborgare ställer allt högre krav på medieinnehåll är goda råd dyra för den krympande journalistkåren. Medborgare har själva möjligheten att sammanställa och sprida information om de inte får den information som de efterfrågar av de etablerade medieproducenterna. LÄS MER

 3. 3. IT för ett hållbart samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kenneth Alm; Björn Andersson; [2010]
  Nyckelord :corporate social responsibility; Miljöledningssystem; miljö; grön IT; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Grön IT är ett område som är aktuellt och vi ville därför undersöka området utifrån metoder och ramverk samt strategier och drivkrafter. I studien belyser vi vilka metoder våra fallföretag har använt sig av vid införandet av Grön IT. LÄS MER

 4. 4. Specialundervisning som hjälp för att uppnå målen? : Upplevelser hos elever och lärares syn på specialundervisning i grundskolans slutskede

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Björn Alm; [2006]
  Nyckelord :mål uppfyllelse ; särskiljande; etnicitet; genus; social klass; teoretisk praktisk; erfarenhet och kompetens.;

  Sammanfattning : Björn AlmSpecialundervisning som hjälp för att uppnå målenRemedial teaching as a help reaching the goalsAbstractSyftet med undersökningen var att beskriva några elevers upplevelser och syn på specialundervisning och den hjälp de får för att uppnå kunskapsmål och värdegrundsmål; dels att sätta elevernas upplevelser i förhållande till ett par specialpedagogers erfarenhet/syn på undervisning i mindre grupp. Andra intressanta aspekter var att ha styrdokumenten/genus/etnicitet i åtanke som eventuella påverkande-faktorer. LÄS MER

 5. 5. Riskkapital och exit : Påverkar riskkapitalbolagens ägarstruktur valet av exit?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Björn Alm; Ervin Alibegovic; [2006]
  Nyckelord :riskkapital; exit; venture capital;

  Sammanfattning : Vi vill undersöka huruvida det finns ett samband mellan riskkapitalföretagets ägarstruktur och deras val av exit genom en positivistisk studie med en deduktiv ansats. Målet är att öppna vägen för mer djupgående forskning kring exits i Sverige genom att undersöka ett antal potentiella samband. LÄS MER