Sökning: "Blennberger bemötande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Blennberger bemötande.

  1. 1. Etik i socialt arbete

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Eva Malm Körkkö; [2006]
    Nyckelord :Bemötande; dokumentation; etik i socialt arbete; respekt; integritet; rättsäkerhet;

    Sammanfattning : I följande text presenteras sammanfattningen av syftet och sammanfattningen av studien. Syftet med denna studie var att göra en komparativ studie av etik i dokumentation när det gällde den offentliga sektorn och den ideella sektorn; en undersökning som lyftes fram av vilken etisk betydelse dokumentation har när det gäller rättssäkerhet och integritet för den enskilde. LÄS MER