Sökning: "Blerina Demiqi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Blerina Demiqi.

  1. 1. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
    Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

    Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER