Sökning: "Blomberg Zanders"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Blomberg Zanders.

  1. 1. Kan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Blomberg Zanders; [2020-09-02]
    Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionärer; frivilligarbete; volontär; salutogenes; Aging population; senior citizen; volunteering; salutogenesis;

    Sammanfattning : Background:In Sweden and in many other countries the population is getting older and the number of healthy years in the aging population is increasing. It is important to create opportunities for positive aging as well as for the elderly person to feel meaningful and able to participate in society. LÄS MER