Sökning: "Blyg"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Blyg.

 1. 1. "Att låsa upp det tysta barnet" : En kvalitativ studie om hur förskollärare bemöter och arbetar med det tysta barnet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jennifer Frih; Frida Melldén; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; blyg; det individuella barnet; förskollärare; olikheter; temperament; tillbakadragen och tyst.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur förskollärare bemöter tysta barn i förskolans verksamhet. Studien grundas på en kvalitativ ansats med utgångspunkt ur fem semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 2. 2. När de tysta eleverna talar : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av att ta mindre plats i musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Carolina Olsson; [2022]
  Nyckelord :introvert; quiet students; shy; music teaching; education; inclusion; introvert; tysta elever; blyg; musikundervisning; inkludering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta fram olika upplevelser och berättelser från elever som, oavsett anledning,tar mindre plats i specifikt musikundervisningen på högstadiet. I och med detta är även syftet attbidra till en djupare förståelse för hur eleverna upplever att deras egen utbildning påverkas och hurlärare bör bemöta dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Se mig : Att använda bilderböcker som pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Therese Berzelius; Sarah Olsson; [2021]
  Nyckelord :Bilderbok; Bilderböcker; Blyg; Empati; Introvert; Normer; Normkritik; Normkritisk pedagogik; Normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning I samband med starten på vårt examensarbete blev vi nyfikna på barnböcker med blyga och intro­verta huvudpersoner utifrån ett normperspektiv. Vi blev då tipsade om Emma AdBåges sommarprat (Sommar i P1 2020). LÄS MER

 4. 4. “Pippi är ju inte en blyg liten tjej direkt” : En kvalitativ studie om pedagogers hanterande av könsnormer i förskolans digitala medieutbud

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Angelika Kjellin; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :förskola; genus; genusperspektiv;  könsnormer;  film; media; digital kompetens;

  Sammanfattning : Idag har digitala medier i form av strömmad film och serier en given plats i förskolans verksamhet. Men vilka bilder förmedlas egentligen i dessa? Studiens syfte är att undersöka och synliggöra hur pedagoger kan hantera stereotypa och alternativa könsnormer som kommer till uttryck i förskolans strömmade medieutbud. LÄS MER

 5. 5. Ensamlekande barn i förskolan : Blyga barns problematik till social interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Gustafsson; Marie Uneteg; [2020]
  Nyckelord :Ensamlek; Blyg; Interaktion; Social Kompetens; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares främjande arbete med barn som leker ensamma och inte ingår i kamratrelationer i förskolan samt vilka åtgärdande insatser som tillsätts. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi använt oss av samtalsintervjuer med förskollärare för att få en konkret inblick i förskollärares tankar och reflektioner över ämnet. LÄS MER