Sökning: "Börsnoterade bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Börsnoterade bolag.

 1. 1. Jämställd styrelse – hållbart fokus? : En studie om sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och kvaliteten på hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Andersson; Julia Nylöf; [2021]
  Nyckelord :Critical Mass; CSR; hållbarhetsrapport; kvinnliga styrelseledamöter; redovisningskvalitet; styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : Parallellt med ökade klimatförändringar har även intresset för hållbarhet ökat vilket ställer krav på hur företag rapporterar om detta. Tidigare forskning från utlandet visar att kvinnor har en positiv påverkan på rapporteringen. LÄS MER

 2. 2. Marknadens reaktion vid vinstvarningar : Har informationsinnehåll och företagsstorlek effekt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindgren; Fredrik Larshamre Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Vinstvarning; avvikelseavkastning; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den svenska kapitalmarknadens reaktion vid vinstvarningar samt huruvida det kan observeras en skillnad baserat på informationsinnehåll i vinstvarningar och företagsstorlek. Urvalet består av 143 observerade vinstvarningar som utfärdats av svenska börsnoterade bolag under 2013–2019. LÄS MER

 3. 3. Finns det ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet? : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Boman; Josefin Solfeldt; [2020]
  Nyckelord :Könsfördelning; kvinnor i bolagsstyrelser; bolagsstyrelser; bolags lönsamhet; lönsamhet.;

  Sammanfattning : Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det föreligger ett samband mellan förändring av könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i svenska börsnoterade bolag samt hur sambandet ser ut. Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsmetod med en positivistisk utgångspunkt och deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av jämställdhetsarbete : En jämförande studie om redovisat jämställdhetsarbete beroende på branschtillhörighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ebba Korsberg; Ellen Wetterholm; Frida Norrman; [2020]
  Nyckelord :Gender equality; sustainability reporting; social responsibility; organizations; IT industry; real estate industry; financial industry; legal requirements; activities; content analysis; institutional theory; Jämställdhet; hållbarhetsredovisning; socialt samhällsansvar; organisationer; IT-branschen; fastighetsbranschen; finansbranschen; lagkrav; aktiviteter; innehållsanalys; institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt svensk lag ska arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i yrkeslivet. Lagen säger även att större företag har en skyldighet att upprätta en hållbarhetsrapport innehållande upplysningar kring bland annat jämställdhet. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet i bolagsstyrelser – Framtidens vinnare? : En studie om faktorer som påverkar den genomsnittliga könsfördelningen i styrelser bland bolag på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alice Eriksson; Hjalmar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Gender quotation; Board; Board of directors; Listed companies; The Swedish Code of Corporate Governance; Jämställdhet; Könskvotering; Bolagsstyrelser; Styrelseledamöter; Koden; Börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Problemformulering: Jämställdheten i bolagsstyrelser debatteras flitigt och företag jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor. Inflödet av nya bolag och utflödet av bolag från Stockholmsbörsen påverkar andelen kvinnor i styrelserna totalt och denna effekt är inte tidigare analyserad. LÄS MER