Sökning: "Bo Marcus Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bo Marcus Persson.

  1. 1. Mötet mellan tre lärodimensioner – en analys av instuderingsuppgifter i två gymnasieläroböcker i geografi

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Marcus Sellgren; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Lärobokens roll i geografiundervisningen är av betydande karaktär och styrdokumenten menar att kunskap ska förmedlas utefter en variation av teorier. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur instuderingsuppgifterna i två läroböcker i geografi på gymnasiet förhåller sig till de tre lärodimensionerna, behaviorism, kognitivism och konstruktivism. LÄS MER