Sökning: "Bo Sundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bo Sundberg.

 1. 1. Kunskap är makt : Kenyanska internatskolepojkars syn på kvinnors tertiära utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Sundberg; [2014]
  Nyckelord :Gender; tertiary education; sex; gender equality; Kenya; Genus; tertiär utbildning; kön; jämställdhet; Kenya;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka internatskolepojkar i Kenyas inställning till kvinnor somvidareutbildar sig på tertiär nivå ur ett globalt, nationellt och personligt perspektiv. Frågeställningarnavar: ”Hur resonerar pojkarna kring kvinnor som utbildar sig på högskolenivå ur ett globalt, nationellt ochpersonligt perspektiv?”, ”Hur formuleras jämställdhetsfrågor i gymnasieskolans läroplan och Vision2030-målen och hur kan det relateras till pojkarnas uppfattningar om kvinnor med högre utbildning?”samt ”Hur kan man förstå pojkarnas resonemang i dessa frågor?”. LÄS MER

 2. 2. Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad : Inverkan på utformningen av ett kontor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Jesper Sundberg; Mohammed Alserr; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use and attention given to the certification system “Miljöbyggnad” has increasedin recent years. The system is completely Swedish and was initiated in 2005 by theBygga-Bo-Dialogen. Miljöbyggnad aims to create a healthy indoor environment, reduceenergy consumption and discourage the use of hazardous chemical substances. LÄS MER