Sökning: "Bobby Basic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bobby Basic.

  1. 1. Musik som instrument : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av motivation genom musik

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

    Författare :Hanna Johansson; Bobby Sundin; [2015]
    Nyckelord :Music; motivation; change; self-determination theory; students; social pedagogy; Musik; motivation; förändring; Self-determination theory; elever; socialpedagogik;

    Sammanfattning : Resultatet från den senaste PISA-undersökningen visar hur svenska elever i årskurs 9 tappat kunskapsmässigt i jämförelse med andra undersökta OECD-länder. Svenska elever presterar sämre än tidigare inom de tre kunskapsfälten matematik, naturvetenskap och läsförståelse. LÄS MER