Sökning: "Bodil Kraft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bodil Kraft.

  1. 1. Yrkeskunnande inom vården : Språkets betydelse och berättelsens kraft för att förmedla det praktiska yrkeskunnandet

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

    Författare :Bodil Edvardsson; [2015]
    Nyckelord :Vård; yrkeskunnande; analogi; berättelser; förtrogenhetskunskap;

    Sammanfattning : Materialet för uppsatsen är berättelser i essäform, som grundar sig på erfarenheter och iakttagelser från författarens yrkes-och livserfarenheter. Uppsatsens röda tråd är utforskandet av vårdens praktiska kunskap dess underordnade roll inom kunskapsvetenskap och dess förhållande till teoretisk kunskap. LÄS MER