Sökning: "Bodil Malmqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bodil Malmqvist.

  1. 1. Anhörigas erfarenheter av att befinna sig på sjukhus när en närstående genomgår återupplivningsförsök efter ett hjärtstopp

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Bodil Malmqvist; [2008-08-25]
    Nyckelord :Resuscitation; Bereavement; emergency department; experience; family;

    Sammanfattning : Introduktion Mellan 1994-2001, inträffade 833 hjärtstillestånd på Sahlgrenska Universitetssjukhus varav 523 dog på sjukhuset. Anhöriga är alltid fullständigt oförberedda för det som händer vid plötslig och oväntad död Syfte Att beskriva anhörigas erfarenhet av att befinna sig på akutavdelningen när en närstående genomgår återupplivning efter ett hjärtstopp samt deras erfarenhet av sjukvårdspersonalens bemötande i situationen. LÄS MER