Sökning: "Bodypositivity Hegemony Power Representation Reflexivity"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bodypositivity Hegemony Power Representation Reflexivity.

  1. 1. ”Jag skulle vilja se en studie på vad den där valken gör för skillnad egentligen” : En kulturanalytisk studie i kroppsuppfattning och kroppsnormer

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Amanda Ölverud; [2017]
    Nyckelord :Bodypositivity Hegemony Power Representation Reflexivity; Kroppspositivism Hegemoni Makt Representation Reflexivitet;

    Sammanfattning : This essay researches the impact societys ideal pictures of the female body actually make on individuals. In my studies, five female identified informants were interviewed about how they perceive and feel about their bodies. It also discusses different strategies to control the body in order to acheive the ideal body. LÄS MER