Sökning: "Boendeassistenter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Boendeassistenter.

 1. 1. Sexualitet och funktionsofullkomlighet : Boendeassistenters föreställningar kring sexualitet kopplat till intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martin Sundberg Ståhl; Daniel Lundberg; [2015]
  Nyckelord :funktionsfullkomlighet; sexualitet; intellektuell funktionsnedsättning; sexuella script; cripteori;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att undersöka hur boendeassistenters föreställningar om sexualitet kopplat till intellektuell funktionsnedsättning ser ut i relation till normen om funktionsfullkomlighet.. För att ta reda på detta har vi utgått från en kvalitativ ansats där vi utfört semistrukturerade intervjuer med tolv boendeassistenter. LÄS MER

 2. 2. ”Tak över huvudet” Om förvaring och förändringsarbete. En kvalitativ studie om Frälsningsarméns stödboende Lilla Bommen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisbeth Andersson; [2014-01-03]
  Nyckelord :boende; missbruk; kontaktmannaskap; förändring;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att beskriva och analysera Lilla Bommens verksamhet med fokus på insatser och metoder, både ur ett personalperspektiv och ett brukarperspektiv. Detta för att utröna styrkor och svagheter inom verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Boendeassistenters kunskap om munhälsa och inställning till munvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Malin Dahl; Elin Ljunggren; [2014]
  Nyckelord :Attitude; knowledge; oral care; oral health; resident assistants; residential care facilities.; Boendeassistenter; inställning; kunskap; munhälsa; munvård; servicebostäder.;

  Sammanfattning : Introduktion: Personer med funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt, vilket kan medföra hinder med att sköta den dagliga munhygienen. I omvårdnaden i bostad med särskild service för vuxna ingår skyldighet att stödja funktionsnedsatta med deras personliga behov. LÄS MER