Sökning: "Bokmiljö"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bokmiljö.

  1. 1. Förskolepedagogers arbete för att skapa nyfikenhet för litteratur- Preschool teacher's work to create curiosity for literature

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Anders Arvidsson; Sofia Persson; [2012]
    Nyckelord :Bokmiljö; Bokval; Kommunikation; Nyfikenhet; Tillgång;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att se på vilket sätt pedagoger arbetar för att inbjuda barn till ett nyfiket upptäckande kring litteratur. För att ta reda på detta har vi utgått ifrån dessa fyra frågeställningar: Hur arbetar pedagogerna för att kommunicera litteratur med barnen? På vilka sätt försöker pedagogerna skapa en bokmiljö som inspirerar barnens nyfikenhet för att titta i/läsa böcker? Hur ser tillgången till böcker ut på förskolan för barnen? – finns det likheter och/eller skillnader mellan småbarns- eller syskonavdelningarna? Varför ser bokvalen ut som de gör på förskolan? Detta vill vi styrka med teorier från bl. LÄS MER