Sökning: "Boksamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade ordet Boksamtal.

 1. 1. Läsförståelse och identitet genom läsning : En litteraturstudie om skönlitteraturens möjligheter att utveckla läsförståelse och identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Love Jonsson; Magnus Svensson; [2020]
  Nyckelord :läsning; skönlitteratur; identitet; läsförståelse; boksamtal;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser möjligheterna att använda skönlitteratur som ett verktyg för att utveckla elevers läsförståelse och identitet. I ett samhälle med sjunkande läsintresse och läsförmåga spelar skolan en allt större roll för att förmedla skönlitteraturens kraft. LÄS MER

 2. 2. Högläsning och boksamtal : En kvalitativ studie om högläsning och boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Idamaria Nordas; Frida Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :högläsning; boksamtal; språkutveckling; språkutvecklande arbetssätt; read-alouds; reading aloud; booktalk;

  Sammanfattning : Att undersöka uppfattningar och ta del av lärares erfarenheter rörande högläsning, boksamtal kopplat till elevernas språkutveckling inom årskurs 1–4 ger en bild av hur verkligheten i skolorna ser ut gällande ovannämnda moment av svenskaundervisningen. Denna studies huvudsyfte är att undersöka vilka pedagogiska syften lärarna har med högläsning och boksamtal samt hur dessa moment används i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Klart vi ska prata om det! : en litteraturstudie som bygger på boksamtalets inverkan på elevers läsförståelse i åldrarna 6-9 år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Blomström; Agnes Kramer; [2020]
  Nyckelord :Boksamtal; läsförståelse; lässtrategier; samtalsmetoder; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en viktig faktor för att kunna ta del av innehållet i en bok och skapa förståelse för hur händelser hänger ihop med varandra eller hur det kommer sig att de sker efter varandra. Mening och förståelse skapas när elever får lyssna och samtala med varandra eller med lärare. LÄS MER

 4. 4. ”Att få makt över orden” : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med att främja barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rabab Al-Khafaji; Daniela Trkulja; [2020]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskollärare; högläsning; verktyg; interaktion;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling i förskolan både då det gäller att inkludera barnen själva i deras språkutveckling, men också då det gäller vilka metoder och verktyg förskollärarna använde i detta arbete. Det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning används som utgångspunkt till den här undersökningen samt att det genomfördes med en kvalitativ forskningsansats och semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Högläsning med dialog för elevers utveckling av ordförrådet : En kvalitativ studie om faktaboken som medierande verktyg i undervisning med fokus på ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thina Fritze; Kerstin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :boksamtal; F-3-elever; faktabok; högläsning med dialog; ordförråd; ordinlärning;

  Sammanfattning : Elever har skillnader i ordförrådets storlek vid skolstart. Bristerna består om inga åtgärder genomförs. Ordförrådet är viktigt för god läsförmåga och för att ta till sig kunskap. LÄS MER