Sökning: "Bolagsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade ordet Bolagsstyrning.

 1. 1. Vem manipulerar resultatet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Arnell; Erik Karnehed; Josefine Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulering bolagsstyrning incitamentsprogram styrelsesammansättning Jones Cash Flow Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om bolagsstyrning och earnings management Seminariedatum: 2021-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Erik Arnell Erik Karnehed Josefine Gunnarsson Handledare: Lars Oxelheim Nyckelord: Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model Syfte: Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap. Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Jurisdiktionens gränser för hållbar bolagsstyrning : Om företags tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet i globala värdekedjor samt svenska rättssystemets möjlighet till utövande av extraterritoriell jurisdiktion

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jensen; [2021]
  Nyckelord :Jurisdiktion; hållbar bolagsstyrning; EU; forum av nödvändighet; mänskliga rättigheter; EKMR;

  Sammanfattning : De globala försörjningskedjorna för transnationella företag är komplexa och invol-verar ofta många produktionsnivåer som sträcker sig över flera jurisdiktioner. Flera av europeiska företag köper leveranser från entiteter baserade i tredje länder med svagare kapacitet att tillförsäkra de sociala, mänskliga rättigheterna eller miljönor-mer där identifiering och begränsning av relaterade risker och påverkan är svag. LÄS MER

 3. 3. Digitalisera eller dö : En kvalitativ studie av hur styrelsens roll och sammansättning kan påverkas vid implementering av e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Felix Forsmark; Oliver Månsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate governance; e-commerce; board of directors; board member; Bolagsstyrning; e-handel; bolagsstyrelse; styrelseledamot;

  Sammanfattning : Idag finns det mycket existerande forskning gällande bolagsstyrning. Mycket av denna forskning handlar om bolagsstyrelser, dess struktur, roll och sammansättning. Forskningsområdets fokus har oftast legat hos de traditionella bolagen vilka givit god grund till information och vetskap kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Styrelsens oberoende och dess samband med företagets prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Husell; Emma Moen; [2021]
  Nyckelord :Styrelsens oberoende; Bolagsstyrning; Prestation; Upper echelon theory; Agentteori;

  Sammanfattning : Med bakgrund i tidigare forsknings tvetydiga resultat samt avsaknad av studier för svensk marknad ämnar denna studie undersöka huruvida styrelsens oberoende har ett samband med företagets finansiella prestation hos svenska börsnoterade företag. Urvalet baseras på bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large-, Mid- och Small Cap samt Nordic Growth Market för åren 2014–2019 med totalt 478 observationer. LÄS MER

 5. 5. Bolagsstyrning i en post covid-era : En analys av det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet utifrån hållbarhetsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Rodlert; [2021]
  Nyckelord :Vinstsyftet; CSR; bolagsstyrning; covid-19;

  Sammanfattning : Den pågående globaliseringen och den förestående klimatkrisen har medfört ett ökat fokus på hållbarhet och frågan om företagens ansvar står högt upp på agendan. Till följd av den ökade hållbarhetsdebatten har konceptet CSR vuxit fram, som innebär att företag frivilligt ska ta ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet. LÄS MER