Sökning: "Bolagsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet Bolagsstyrning.

 1. 1. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom banksektorn : En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den svenska banksektorns hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Cziszewska; Michelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; Environmental; Social; Governance; ESG; Banking industry; Qualitative content analysis; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapportering; Miljö; Socialt ansvar; Bolagsstyrning; ESG; Banksektorn; Nischbanker; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Sustainable development is a phenomenon that has become increasingly important as a result of the shift in values of today’s society. Because of this increase in awareness of sustainability, organizations have parallelly increased their reporting in this area in order to enable investors, customers and other stakeholders to make decisions. LÄS MER

 3. 3. Förklaringar till förklaringarna : En studie om bolagsstyrning utifrån samtliga 317 svenska börsnoterade bolag och dess förklaringar till avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Eriksson; Elin Ganelius; [2020]
  Nyckelord :Information asymmetry; Corporate governance; Ownership characteristics; Chief executive officer; Board of directors; Agency theory; The Swedish code of corporate governance; Kollegiet; Informationsasymmetri; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Verkställande Direktör; Styrelse; Agentteorin; Svensk kod för bolagsstyrning; Kollegiet;

  Sammanfattning : Skandaler orsakade av bristande bolagsstyrning har kontinuerligt uppmärksammats i flera svenska börsnoterade bolag. Bolagsstyrning syftar till att skydda ägarnas intresse och kapital från verkställande direktörens (VD) opportunism. Ägarnas osäkerhet har bidragit till en ökad efterfrågan på information om hur bolag styrs och verkar. LÄS MER

 4. 4. ESG-betyg och företagsvärdering : En studie om ESGs påverkan av en akties värdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Rönning Andersson; Jacob Rönning; [2020]
  Nyckelord :[email protected]; Jesper Huric;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett allt mer förekommande begrepp, idag kommunicerar de flesta företagen att de på ett eller annat sätt försöker bidra till en bättre och mer hållbar värld. Ett viktigt begrepp inom hållbarhet är ESG som står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. LÄS MER

 5. 5. ESG-investerande : En studie om fonders riskjusterade avkastning utifrån hållbarhetsbetyg

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Broberg Piller; August Harryzon; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; Morningstar Sustainability rating; Risk-adjusted return; Fund Performance; ESG; CSR; Morningstars hållbarhetsbetyg; Riskjusterad avkastning; Fondresultat;

  Sammanfattning : Hållbarhet har kommit att bli en av denna generations största utmaningar och som ett resultat av ett globalt växande klimatfokus har regeringar och mellanstatliga organisationer utformat allt mer omfattande regleringar och initiativ för att möta samhällets krav på en hållbar utveckling. Att företag ska engagera sig i hållbarhetsarbete och ta socialt ansvar anses allt mer som en självklarhet och följaktligen har hållbarhetsfrågor inte enbart fått större inslag inom företag och dess ledningsgrupper, utan även hos investerare. LÄS MER