Sökning: "Boliden Mineral AB"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Boliden Mineral AB.

 1. 1. Kartläggning av flotationskinetik i Garpenbergs anrikningsverk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Brånn; [2019]
  Nyckelord :Flotation; flotationskinetik; Garpenberg; Boliden;

  Sammanfattning : Sammanfattning Boliden Mineral AB är intresserade av att göra en omfattande kartläggning av flotationskinetiken i alla sina anrikningsverk. Kartläggning av ett anrikningsverk är en viktig pusselbit för att förbättra processen, se eventuella flaskhalsar och utveckla framtida processmodeller. LÄS MER

 2. 2. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 3. 3. Indirect methods as quality control of cemented hydraulic fill : Renström mine, Boliden mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Rask; [2019]
  Nyckelord :Backfill; CHF;

  Sammanfattning : The Renström mine, Boliden Mineral AB, uses, among other methods, the Transverse long hole stoping method with backfill. The mine uses a cement-stabilized hydraulic fill (CHF), which is a mixture of enrichment sand, cement and water. The most important factor in relation to strength is the water cement ratio. LÄS MER

 4. 4. Utredning av alternativ för kostnadseffektivare pumpreparationer : vid Boliden Mineral AB:s gruva i Renström

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Moa Brännström; [2018]
  Nyckelord :Effektivt flöde; LEAN; värdeflödesanalys; VFA; SWOT;

  Sammanfattning : Företaget Boliden är världens främsta producent av zink och ledande i Europa medproduktion av koppar och nickel.För att nå malmen under jord drivs ramper och orter genom borrning, sprängningoch bergförstärkning. LÄS MER

 5. 5. En ansats mot förenklad sprickkartering av borrkärna

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Viktoria Clarin; [2018]
  Nyckelord :Drill core mapping; fracture mapping; the observational method; remote logging; hydrogeology; discontinuities; Kärnkartering; sprickkartering; aktiv design; fjärrkartering; hydrogeologi; diskontinuiteter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en ansats mot en förenklad metod för sprickkartering i borrkärna och utvärderar huruvida en förenklad metod är tillämpbar vid projekt som anläggs under aktiv design och tid är en kritisk faktor. Det föreliggande arbetet är en studie baserad på data från Boliden Mineral AB, från undersökningar utförda i syfte att lokalisera en lämplig, lågpermeabel bergvolym för anläggandet av ett slutförvar för miljöfarligt avfall. LÄS MER