Sökning: "Bollnäs."

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Bollnäs..

 1. 1. Domaren 8: Passivhus i en mindre stad : Projektering av ett passivhus i Bollnäs

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Engström; Liza Lyppert Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Passive house; low energy house; conformation; sustainability; solar energy; wooden buildning; apartment buildnings; Passivhus; lågenergihus; gestaltning; hållbarhet; solenergi; träbyggnad; flerbostadshus;

  Sammanfattning : The prevailing housing shortage and the developed considerations of environmental issues are todaytwo current topics. Bollnäs county is an example of a county that works to maintain and actualize itsenvironmental goals, especially in new constructions. LÄS MER

 2. 2. Det är hit man kommer när man kommer hem : Hur tre hälsingekommuner i sina översiktsplaner behandlar återflyttning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Wikman; [2018]
  Nyckelord :Återflyttning; Landsbygdskommuner; Hälsingland; Översiktsplaner; Place attachment; Textanalys;

  Sammanfattning : Avfolkning är ett problem för många landsbygdskommuner och de försöker mer eller mindre aktivt göra något åt det. I den här uppsatsen har en textanalys gjorts av tre hälsingekommuners översiktsplaner med syfte att undersöka vad kommunerna gör för att främja återflyttning för att minska avfolkningen. LÄS MER

 3. 3. Stereotypa barriärer för kvinnor : Hur kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag hanterat stereotyphot och “glastaket” för att nå en högre position

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Michaela Levin; [2017]
  Nyckelord :Stereotype; Barriers; Glass ceiling; Women; Leaders; Gender stereotype; Stereotyphot; barriärer; glastaket; kvinnor; ledare; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syfte: Stereotyper försvårar för kvinnor att nå ledande positioner, de kvinnor som når ledande positioner har tagit sig över barriärer för att ta sig till sin position. Vi vill ta reda på hur de lyckats ta sig över barriärerna. LÄS MER

 4. 4. Contaminated sites: a comparison between the Italian and the Swedish approach

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Matteo Tabiadon; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The assessment of the risk posed by a polluted site towards humans and the environment is an important issue. The methodology to define a conceptual model of the site of study and to perform the risk assessment can differ significantly for each country thus, the comparison between different methods to approach polluted sites, can highlight which are the aspects that should be included or modified in the risk assessment methodology to ensure reliable outcomes. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsarbete och kommunikation : En studie av AB Bollnäs Bostäders verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Ia Guttenkunst; [2017]
  Nyckelord :sustainability work; communication; sustainability categories; ISO 26000; four didactic questions for who-why-what-how; communication scheme; property company.; hållbarhetsarbete; kommunikation; hållbarhetskategorier; ISO 26000; fyra didaktiska frågor för vem-varför-vad-hur; kommunikationsplan; fastighetsbolag.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att synliggöra AB Bollnäs Bostäders hållbarhetsarbete utifrån 18 framtagna hållbarhetskategorier fördelade på de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna. De ekologiska och sociala hållbarhetskategorierna är tagna från ISO26000, en standard som beskriver företags samhällsansvar, och de ekonomiska hållbarhetskategorierna är framtagna med utgångspunkt i tidigare forskning och dokument gällande hållbarhetsaspekter i fastighetsbranschen. LÄS MER