Sökning: "Bondesson Ida"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Bondesson Ida.

 1. 1. Arbetet för ett blandat Linköping : En fallstudie om boendesegregation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Emil Bondesson; Ida Fhürong; [2022]
  Nyckelord :Segregation; Housing-segregation; Mixed housing; Cooperation; Spatial planning; Segregation; Boendesegregation; Blandat boende; Samverkan; Fysisk planering;

  Sammanfattning : Många svenska städer står idag inför utmaningen att dämpa de negativa effekterna som uppstår från den ökade segregationen. Det finns en tydlig rumslig åtskillnad mellan personer med olika socioekonomiska förutsättningar vilket påverkar individens valmöjligheter att arbeta, utbilda eller bosätta sig var hen vill. LÄS MER

 2. 2. Lärande och kompetensutbyte på en IT-avdelning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ida Bondesson; Alexandra Klongkumnuangarn Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Lärande; kunskap; kunskapsöverföring; kompetens; kompetensutveckling; generationsskillnader anställningstid; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges arbetsmarknad är under ständig förändring och utveckling i takt med samhället. För första gången är fyra olika generationer ute på arbetsmarknaden samtidigt, där alla bär på olika erfarenheter och egenskaper som måste överbryggas för att skapa ett gott lärandeklimat. LÄS MER

 3. 3. Legalisering eller inte : en kvalitativ intervjustudie om ungdomars attityder inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Bengtsson Ida; Bondesson Ida; [2014]
  Nyckelord :Attitude; cannabis; cognitive dissonance; shame and pride; social bonds; Attityd; cannabis; kognitiv dissonans; skam och stolthet; sociala band;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse kring ungdomars attityder och deras upplevda livsvärld inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. För att besvara syftet formulerade vi en frågeställning: Vilka tidigare kunskaper och erfarenheter formar ungdomarnas attityder till droger och hur ser deras attityder ut gentemot cannabis idag? Detta undersökte vi genom kvalitativa intervjuer med ungdomar mellan 15-20 år på ett kulturhus i en mellanstor stad i södra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Lite historia rensar magen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ida Bondesson; Ida Rovin; [2014]
  Nyckelord :Den lilla historian; Historiemedvetande; Historieundervisning; Hem- och konsumentkunskap; Intresse; Ämnesövergripande undervisning; Temaarbete; Historieätarna;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra vårt examensarbete i form av ett utvecklingsarbete där ett ämnesövergripande projekt har planerats och genomförts. Utgångspunkten för projektet har varit SVT:s “Historieätarna”. LÄS MER

 5. 5. Högskolestudenters upplevda prestationskrav : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ida Bondesson; [2012]
  Nyckelord :Högskolestudenter; prestationskrav; psykisk ohälsa; stress; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att högskolestudenter känner sig stressade flera dagar i veckan. Den mentala hälsan är något som påverkas av skolarbete och den påverkas även negativt av pressen och oron för den akademiska prestationen. LÄS MER