Sökning: "Bonus-malus"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Bonus-malus.

 1. 1. The Bonus-Malus system : Will it be a cost-effective and fair policy for emission reductions from road traffic in Sweden?

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Karin Vaghult; [2019]
  Nyckelord :Feebate Electric vehicles EU-ETS Bonus-Malus Interregional equity;

  Sammanfattning : As emissions of greenhouse gases has become one of our times most urgent issues, the policies implemented by governments in effort to reduce them are many and varied. In Sweden, a feebate system for vehicles was implemented in mid 2018. LÄS MER

 2. 2. Reagerar olika grupper av bilköpare annorlunda på en ekonomisk policyförändring? : En studie om anpassning av konsumtionsbeslut i anslutning till bonus malus-systemets ikraftträdande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julius Broman; Erik Olausson; [2019]
  Nyckelord :linear probability model; bonus malus; priskänslighet; konsumtionsbeslut;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om olika grupper av bilköpare skiljer sig åt avseende hur de anpassade tidpunkten för sina inköp av personbilar, i anslutning till bonus malus-systemetsikraftträdande den 1 juli 2018. Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om priskänslighet och rationella val, tillämpas en linjär sannolikhetsmodell på ett datamaterial över nybilsköpare i juni och juli 2018. LÄS MER

 3. 3. Miljöskatter i ljuset av neutralitetsprincipen och bonus-malus-systemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Neutralitetsprincipen; Bonus-malus; Fordonsskatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en värld där den globala uppvärmningen blir påtagligare för var dag strävar lagstiftare ständigt efter nya sätt att minska utsläppen på. Miljöskatter har sedan 1990-talet spelat en allt större roll i det svenska skattesystemet. LÄS MER

 4. 4. En ekonomisk och marknadsmässig utvärdering av vätgasdrivna bränslecellsfordon : Fallstudier inom den svenska transportsektorn

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :Gunilla Gabrielsson; Azadeh Hajiakbar; [2016]
  Nyckelord :Vätgas; Bränslecellsfordon; Sveriges transportsektor; Teknisk omvandling; Multi-Level Perspective; Total Cost of Ownership;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och effekterna av global uppvärmning är ett växande problem i världen och anses vara en av vår tids största utmaningar. Idag står Sveriges inrikes transporter av en tredjedel av landets totala växthusgasutsläpp och är i hög grad beroende av fossila drivmedel. LÄS MER

 5. 5. Bonus Malus för en hållbar konsumtion -en studie med fokus på potentiella effekter av bonus malus inom fyra produktgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Charlotta Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Bonus malus; hållbar konsumtion; styrmedel; miljöpåverkan; incitament; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljöpåverkan från privat konsumtion fortsätter att öka och strukturerna i det konsumtionsinriktade samhället främjar idag konsumtionsmönster som i själva verket är ohållbara. En stark övertygelse är att hållbara livsstilar kan uppnås genom tekniska lösningar, då minskad konsumtion inte är en politiskt önskvärd lösning. LÄS MER