Sökning: "Borås Stad"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Borås Stad.

 1. 1. KUNSKAPER OM NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (NPF)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mikael Engdahl; [2020-06-01]
  Nyckelord :NPF; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är undersöka och därigenom ge en så bra bild som möjligt över hur mycket kunskap lärare i Borås stad har när det gäller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Syftet är vidare att ta reda på om de kan anpassa och inkludera på ett sätt som krävs av styrdokumenten med hjälp av den kunskap de har eller kan få med stöd av kompetent elevhälsa. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av möte med kritiskt sjuka barn inom ambulanssjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexander Andersson; Keing Tang; [2020]
  Nyckelord :kritiskt sjukt barn; ambulanssjukvård; ansvar; erfarenhet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Andelen fall med kritiskt sjuka barn är få jämfört med vuxna. Vård av ett kritisk sjukt barn utgör en stor utmaning då barnets förutsättningar skiljer sig i olika åldrar vilket leder till att bedömningen, bemötandet och behandlingen måste anpassas till det enskilda barnet. LÄS MER

 3. 3. Regnbågsfamiljer i förskolan : Syns de?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Bengtsson; Hanna Davidsson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; regnbågsfamilj; heteronormativitet; inkludering; förskola; normer; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna i förskolan beskriver att de arbetar med hbtq-relaterade frågor i barngruppen för att möta läroplanens krav på inkluderande arbetsmetoder. De frågeställningar som valts ut för att besvara studiens syfte är: Hur beskriver pedagogerna sina strategier i förskolan för att utmana heteronormativiteten? Vilka utmaningar och möjligheter kan uppstå i utbildningen med att inkludera alla familjer och barn i samhället, ur ett hbtq perspektiv? Studien presenterar en tillbakablick på hur hbtq personers förutsättningar och livsvillkor förändrats över tid. LÄS MER

 4. 4. Interkulturalitet i förskolan : En studie om pedagogers arbetssätt i mångkulturella barngrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Katarina Spajic Larsson; Elin Stenseke; [2020]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mångkultur;

  Sammanfattning : Med anledning av att antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ständigt ökar är pedagoger idag i behov av nya kompetenser för att möta och stödja barnen i deras språkutveckling. Enligt Borås Stads Språkplattform krävs ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med dessa barn. LÄS MER

 5. 5. Att motivera elever i engelska : Hur lärare anser att de motiverar elever i engelskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Natalie Isaksson; Jacquline Kupiainen; [2019]
  Nyckelord :motivation; sociokulturell teori; engelska; grundskolan; lärares utsagor;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare i Borås Stad motiverar elever som enligt deras bedömning är lågt motiverade till att lära sig engelska. Studiens metod för att undersöka detta har skett i form av kvalitativa intervjuer med behöriga lärare i engelskämnet på de skolor där lärarna arbetar. LÄS MER