Sökning: "Borlänge kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Borlänge kommun.

 1. 1. Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Ricky Olars; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Europaparlamentet och Europeiska rådet ställer krav på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i flerbostadshus för medlemsländerna genom Artikel 9 i Energieffektiviseringsdirektivet. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det fanns skäl att införa krav på individuell mätning av värme, komfortkyla och tappvarmvatten i flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. Intern kontroll – en flerfallstudie på Borlänge kommun och Ludvika kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Emily Rindberg; Ronja Östlund; [2020]
  Nyckelord :Internal Control; COSO-model; municipal function; stakeholder- and legitimacy theory; Intern kontroll; COSO-modellen; kommunal verksamhet; intressent- och legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intern styrning och kontroll är ett centralt begrepp i en organisations verksamhet och finns till för att hjälpa organisationen till en effektiv verksamhet och en tillförlitlig ekonomisk rapportering där lagar och regler efterföljs. Detta ska i sin tur hjälpa organisationen att uppnå sina mål med verksamheten. LÄS MER

 3. 3. “Alla säger alltid att jag verkar må så bra på jobbet och jag mår verkligen bra här.” : En kvalitativ studie om friskfaktorer på Borlänge kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Nivin El Jazzar; Anna-Stina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :health factor; promotion of work environment work; supportive leadership; good communication; participation in decision-making; work-life balance and positive working climate; friskfaktor; främjande arbetsmiljöarbete; stödjande ledarskap; god kommunikation; delaktighet i beslutsfattande; balans mellan arbetsliv och privatliv samt ett positivt arbetsklimat;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med fördjupad förståelse för vilka friskfaktorer som är avgörande för långtidsfriskhet ur ett medarbetarperspektiv. Detta genom att studera vad medarbetare inom sociala sektorn i Borlänge kommun upplever bidrar till välbefinnande och friskhet på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Klimatkalkyl för flerbostadshus : Klimatbelastande poster i tidigt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mathilda Norman; [2019]
  Nyckelord :Carbon footprint calculation; CO2 equivalent; Greenhouse gas; Klimatkalkyl; Koldioxidekvivalenter; växthusgaser;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett faktum. Den förstärkta växthuseffekten hotar att förinta både djur och naturliv om inte åtgärder vidtas. I Parisavtalet fastslås att det centrala målet är att hålla den globala uppvärmningen under två grader men med en strävan att inte gå över en och en halv grad. LÄS MER

 5. 5. Hivmedvetenhet inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Borlänge kommun

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Howlett; [2019]
  Nyckelord :Hiv; kunskap; attityder; välinställd behandling; hiv och åldrande;

  Sammanfattning : Bakgrund: De antivirala behandlingarna har inneburit stora förändringar för personer som lever med hiv. Det har följaktligen inneburit att vi idag har den första generationen av personer som åldras med hiv. LÄS MER