Sökning: "Bostad"

Visar resultat 1 - 5 av 644 uppsatser innehållade ordet Bostad.

 1. 1. En berättelse om svensk bostadspolitik – Analys av värdeförändringar och idéers resor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elisabeth Lundgren; Kristian Starnberg; [2021-02-09]
  Nyckelord :bostadspolitik; värde; idé; översättning; bostad 1850 – 2020;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att förbättra förståelsen för den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken genom att belysa hur grundläggande värden och idéer samspelat under perioden1850-2020.Teori:Lundquists (1998) teori om samhälleliga värdeförändringar där brottningen mellan demokratiska och ekonomiska värden kombineras med Czarniawskas och Joerges (1996) teori om hur idéer förflyttas genom översättningar och reser i tid och rum. LÄS MER

 2. 2. Normkritik och normkreativitet på Glimmingehus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Nelly Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; authorized heritage discourse; kulturarv; kulturmiljövård; normkritik; normkreativitet; Glimmingehus;

  Sammanfattning : Glimmingehus, i sydöstra Skåne, är en del av det skånska kulturarvet och ett betydande besöksmål. Som en del av det statligt förvaltade kulturarvet finns ett ansvar att historiebruket är inkluderande och främjar delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers självkänsla : En komparativ studie av självkänsla hos elever från olika socioekonomiska områden

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Malin Krebs; Niklas Axelsson; [2021]
  Nyckelord :självkänsla; fysisk självkänsla; socioekonomi; genus;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns skillnader i femtonåriga elevers generella och fysiska självkänsla mellan olika socioekonomiska områden och kön, samt vilka faktorer som hänger ihop med en hög, respektive låg självkänsla. De frågeställningar vi utgått från är: Hur skiljer sig elevers självkänsla åt beroende på socioekonomiskt område? Hur skiljer sig självkänslan åt mellan flickor och pojkar? Hur hänger generell och fysisk självkänsla ihop med andra variabler och hur skiljer sig dessa samband åt mellan skola och kön?   Studien utgår från en kvantitativ metod där 160 elever, fördelade på två skolor från olika socioekonomiska områden, besvarade en digital enkät. LÄS MER

 4. 4. List prices in Icelandic residential property sales - A strategic tool for achieving higher sales price or shorter time-on-market?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Alexandra Hansson; Felicia Johansson; [2021]
  Nyckelord :List price; sales price; real estate brokers; hedonic pricing model; duration model; pricing strategies; anchoring effect; trade-off; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, Iceland has experienced a growing demand for residential housing and the average square-meter price for apartments and single-family homes in the Capital Region has almost doubled between 2010 and 2019. Property sales in Iceland are most commonly intermediated by real estate brokers and the sales process stands in contrast to other Nordic countries, since it involves a bidding procedure with sealed, or secret, bids. LÄS MER

 5. 5. Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning - Väsentlig anknytning på grund av familj, bostad och ekonomiskt engagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ibrahim Shaalan; [2021]
  Nyckelord :Väsentligt anknytning; anknytningsfaktorer familj; bostad och ekonomiskt engagemang; utflyttning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the meaning of “significant connection” in the light of the connecting factors housing, family and financial commitment. The hope with the thesis has been to clarify when a person is considered to have a significant connection to Sweden after moving out and try to clarify how the practice has developed. LÄS MER