Sökning: "Bostadsmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet Bostadsmarknaden.

 1. 1. “För att kunna orka jobba med sina svårigheter måste man ha en trygg bas” En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Debora Widholm; [2023-03-23]
  Nyckelord :unga; hemlöshet; substansbruk; hinder; insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk. Denna studie genomförs eftersom denna grupp unga har ett stort behov av hjälp men som samtidigt anser sig klara mycket på egen hand. Dessa unga samtycker sällan till de insatser som socialtjänsten erbjuder. LÄS MER

 2. 2. Flip Parkhaus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Maria Bjurenhed; [2023]
  Nyckelord :Housing; Housing Market; Architecture; Parking Garage; Parkeringshus; Bostadsmarknad; Bostadsmarknaden; Berlin; Flip; Flipping; Transformation; Hybrid housing; Hybridbostadshus; Hybridhus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Flip Parkhaus är ett projekt vars mål är att starta en diskussion kring bostadsmarknadens nuvarande utformning. Projektet är baserat i Berlin, en stad där situationen för de som söker bostad snabbt har förändrats. LÄS MER

 3. 3. Varslen som chockar : En studie om hur bostadspriser påverkas i mindre kommuner i Sverige vid negativ efterfrågechock på arbetskraft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Aleksander Ottosson Hjorthaug; Johannes Hellström; [2023]
  Nyckelord :Bostadsmarknad; staggered difference-in-differences; arbetskraftsefterfrågan;

  Sammanfattning : Bostads- och arbetsmarknaden är två relevanta ämnen som ofta diskuteras i olika forum. Utifrån teorin om utbud och efterfrågan samt hedoniska prissättningsmodellen och utformad hypotes syftar studien till att finna ett kausalt samband av en negativ chock i efterfrågan på arbetskraft på bostadsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Socialtjänstens sekundära bostadsmarknad : Nuvarande situation, effekter och hur ser framtiden ut?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mikael Viiask; Andrée Tufvesson; [2023]
  Nyckelord :Housing Policy; Social Services; Homelessness; Social Housing; Universal Housing Market; Bostads politik; Socialtjänst; Hemlöshet; Sociala kontrakt; Social Housing; universella bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur socialtjänstens roll på bostadsmarknaden har förändrats de senaste åren fram tills idag. Vad blir effekterna av det och vilken roll kommer socialtjänsten att ha på bostadsmarknaden i framtiden. Studien består av en kvalitativ metod baserad på intervjuer av olika socialtjänster i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Bostadsbrist i Sveriges kommuner : Bostadsbrist och dess bakomliggande faktorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sophie Larsen; [2023]
  Nyckelord :housing shortage; urban planning; life cycle theory;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att besvara frågan vilka attribut som föranleder att kommuner uppger att de har bostadsbrist. Genom att betrakta svenska bostadsbristen ur historisk kontext ges en bild av vad tidigare erfarenheter inombostadsplaneringen kan bidra med till dagens utveckling. LÄS MER