Sökning: "Bourdieu habitus fält kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Bourdieu habitus fält kapital.

 1. 1. Krav, möjligheter och gränser i fostrandet av den kritiskt tänkande medborgaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :fält; habitus; John Goodlad; kapital; klass; kontroversiella frågor; kritiskt tänkande; lärarperspektiv; läroplan; Pierre Bourdieu; samhällskunskap; sociokulturell; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärarnas uppfattningar och upplevelse av krav, möjligheter och gränser i fostrandet av kritiskt tänkande medborgare i undervisning om kontroversiella frågor. Uppsatsen är metodologiskt strukturerad enligt John Goodlads läroplanering: formell läroplan, verkställd läroplan och upplevd läroplan. LÄS MER

 2. 2. ¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Therése Frid; [2019]
  Nyckelord :social förflyttning; kapital; habitus; samhörighet; identifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. LÄS MER

 3. 3. Omklädningsrummen! : Elevers upplevelser av idrott och hälsas omklädningsrum och dess inverkan på kommande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Martin Sjöstrand; Ylva Schwartz; Carl Warelius; [2019]
  Nyckelord :skola; klä om; duscha; utlämnande; lektion; Bourdieu;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att omklädningsrummen i skolan är en problematisk miljö utifrån faktorer som bland andra sexuell läggning, kränkningar, föreställningar om den manliga och kvinnliga kroppen. Studiens syfte var att ta reda på hur elever i årskurs 9 upplevde omklädningsrummen och hur de påverkade deras upplevelser av den efterföljande lektionen. LÄS MER

 4. 4. Att stödja långtidsarbetslösa - konsten att mäkla anställningsrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Hallström; Maria Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Attityder; Intermediär; Långtidsarbetslös; Socialt nätverk; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetet behandlar hur långtidsarbetslösa med stöd och insatser kan komma i arbete. Syftet var att identifiera framgångsfaktorer och dilemman när långtidsarbetslösa med hjälp av medlande och stödjande insatser kommer till en ny anställning. LÄS MER

 5. 5. Power and Patients : An ethnological study of access to maternity care in rural Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elin Nordin; [2018]
  Nyckelord :Ethnology; Ethnography; Gender; Intersectionality; Neoliberalization; Public Engagement; Rurality; Etnologi; Etnografi; Förlossningsvård; Glesbygd; Intersektionalitet; Genus; Neoliberalism; Samhällsengagemang;

  Sammanfattning : In february 2017 the maternity ward in Sollefteå was shut down. The citizens of the surrounding area, Ådalen, thus have more than two hours - with private transportation on narrow roads without phone connection - to the nearest maternity ward. LÄS MER