Sökning: "Bourdieu habitus fält kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Bourdieu habitus fält kapital.

 1. 1. Elevers deltagande på idrott- och hälsalektioner : En kvalitativ studie av lärare som undervisar på gymnasienivå

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linn Essving; Eveline Kjetselberg; [2020]
  Nyckelord :Truancy; absenteeism; physical activity; physical education; strategies; Skolk; icke-deltagande; frånvaro; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; strategier;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien är att ta reda på vad gymnasielärare inom ämnet idrott och hälsa har för uppfattning gällande gymnasieelevers frånvaro och icke-deltagande på idrott- och hälsalektioner samt vad de tror att det kan finnas för orsaker till att elever inte alltid deltar. I studien ska det även undersökas vad lärarna har för strategier för att öka elevernas delaktighet och minska frånvaro. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan skola och äldreboende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dastan Rashid; Timmy Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bourdieu; Idrott och hälsa; Livslångt perspektiv; Skolprojekt; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att beskriva och problematisera elevers och lärares upplevelser av ett pågående skolprojekt om värdegrunden i relation till undervisning. Skolprojektet är utformat så att elever från årskurs fyra, fem och sex själva får planera, leda och genomföra fysiska aktiviteter för äldre på ett närliggande äldreboende. LÄS MER

 3. 3. Värdet av habitus; fysisk aktivitet, motivation och idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Marffy; Johanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Motivation; Idrott och hälsa; Habitus; Kapital; Fält; Skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka de faktorer som kan ligga bakom ungdomars motivation för fysisk aktivitet. Vidare vill vi undersöka om det finns en koppling som kan göras till skolämnet idrott och hälsa utifrån den information som kommer fram i vår studie. LÄS MER

 4. 4. The English Game : en undersökning av fotbollen ur ett klassperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Anton Nilsson; Josefine Andreasson; [2020]
  Nyckelord :Populärkultur; Kulturhistoriskt perspektiv; Bourdieu; The English Game; Klasskildring; Fotboll; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Fotbollen är en av världens absolut största populärkulturella fenomen vad gäller allt från fritidsintresse till en global industri med mängder av stora ekonomiska investeringar. Således finns mer intressanta aspekter av fotbollen än enbart det rent sportsliga utövandet att undersöka inom samhällsvetenskapen. LÄS MER

 5. 5. Att köpa en livsstil : en kvalitativ studie om studenters upplevda konsumtion och medieanvändning

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Fredrica Mattsson; Pontus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer; Instagram; modern konsumtion; studenter; smak; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att beskriva och redogöra för hur kvinnliga studenter i Lund upplever sina konsumtionsvanor i relation till den marknadsföring som bedrivs på Instagram år 2019, samt vad som anses vara god smak på Instagram bland urvalsgruppen. Vår uppsats lyfter fram tidigare forskning, tar upp Pierre Bourdieus teori om kapital, smak, habitus, fält och Colin Campbells tankar om hedonistisk konsumtion samt presenterar resultatet utifrån fem djupintervjuer med kvinnliga studenter. LÄS MER