Sökning: "Bourdieus sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Bourdieus sociologi.

 1. 1. I valet och kvalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kim Engdahl; Felicia Rosander; [2022]
  Nyckelord :social snedrekrytering; förstagenerationsstudenter; utbildning; socialisering; universitetsstudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Kim Engdahl & Felicia Rosander Titel: I valet och kvalet - Vad får personer utan akademisk bakgrund att välja att studera på universitetet? Kandidatuppsats: SOCK10, 15hp Handledare: Magnus Karlsson Sociologiska institutionen, vårterminen 2022 En av de största faktorerna till att personer väljer att studera på universitetet är att de har föräldrar med akademiska erfarenheter. Det har länge varit känt att detta leder till en snedrekrytering på Sveriges universitet med en underrepresentation av studenter utan akademisk bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Kapital inom multidagarslopp - En kapitalundersökning av de temporära sfärerna i multidagarslöpning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Dan Stefan Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Kapital; multidagarslopp; habitus; ultramarathon; Bourdieu; rum; fält; multidagarslöpning; symboli- skt kapital; socialt kapital; ekonomiskt kapital; kulturellt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ultramarathon har vuxit enormt de sista decennierna och det händer något med ens status när man springer tillsammans i flera dygn, man omformas i och med sin nya och tillfälliga omgivning som kan liknas vid ett temporärt samhälle. Syftet med uppsatsen är att med Bourdieus begreppsvärld undersöka de olika kapitalen inom multidagarssfären genom en etnografiskt inriktad undersökning med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och en deltagande observation och därigenom besvara frågan vad som händer med habitus och kapitalet med avseende på jämlikhet och resurser under deltaganden i multidagarslopp. LÄS MER

 3. 3. Att vara konstnär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Agnes Edling; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker betydelsen av högre bildkonstnärlig utbildning och social bakgrund för yrkeskarriärer inom det konstnärliga fält som informanterna verkar inom. Utgångspunkten är att professionella banor inom fältet präglas av osäkerhet och studien har som avsikt att diskutera den betydelse skolgången har för deras nuvarande och framtida position som konstnärer och vilka sociala, kulturella och personliga tillgångar som är betydande för att våga satsa på en konstnärlig yrkeskarriär. LÄS MER

 4. 4. Doktorand på lika villkor? - En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga doktoranders upplevelse av sin forskarutbildning och den akademiska miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Remsö; [2021]
  Nyckelord :doktorander; akademisk miljö; multipla sociala roller; habitus; socialisationsprocess; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga doktorander upplever sin forskarutbildning med fokus på att vara kvinna i en akademisk miljö. Vidare undersöktes frågeställningarna om hur den kvinnliga doktoranden upplevde inträdet till forskarutbildningen och dennes motiv, upplevelsen av forskarutbildningen och den akademiska miljön i nutid samt hur doktoranden ser på tiden efter examen och en framtid inom akademin. LÄS MER

 5. 5. Äldre universitetsstudenters sociala verklighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carina Tolge Blidh; [2021]
  Nyckelord :Ledord: Student; universitet; äldre; social miljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Titel: Äldre universitetsstudenters sociala verklighet Författare: Carina Tolge-Blidh Sociologi kandidatkurs SOCK07 vårterminen 2021 Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Handledare: Birgitta Ericson Allt fler äldre studenter söker sig till universitet och högskolor i Sverige. Hur upplever dessa äldre universitetsstudenter den sociala studiemiljön? På vilket sätt upplever äldre universitetsstudenter att deras nya identitet/roll som studerande påverkar deras självbild och sociala relationer utanför studiemiljön? Internationella studier visar att äldre studenter blir exkluderade socialt av sina yngre kurskamrater och möter motstånd privat när de förändras under studiernas gång. LÄS MER