Sökning: "Boverket"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade ordet Boverket.

 1. 1. HUR SER DET UT I KALLEBÄCK? - En nulägesbild av den anmälda brottsligheten i stadsdelen Kallebäck.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Klara Mattsson; [2019-04-10]
  Nyckelord :Kallebäck; kriminologi; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studie är att sammanställa en introducerandenulägesbeskrivning över den anmälda brottsligheten i stadsdelen Kallebäck januari- november2018, för att lägga grunden för vidare forskning under och efter det storabostadsbyggnadsprojektet som ska ske i stadsdelen.Vidare studier skulle ligga i linje med det uppdrag som Regeringen givit till Boverket rörandebrottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser(Näringsdepartementet, 2018). LÄS MER

 2. 2. Energiförbättring av nybyggnation : Vad innebär de nya Boverkets byggregler (BBR), för framtidens VVS-projektering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Strömberg; Simon Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Boverkets byggregler BBR ; VVS-projektering; Från och tilluft med värmeväxlare FTX ; Bergvärmepump; Fjärrvärme;

  Sammanfattning : The first of July 2017, Boverket implemented new rules on how to calculate a buildings energy use. This was the first of two steps where Boverket implemented use with a factor depending on the type of energy used in the building and also a factor depending on the location of the building in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Kommuners förhållningssätt till regeln om reduktion av bygglovsavgiften : en studie av fyra kommuner inom Västra Götaland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Freddie Carlson; Sebastian Zurowetz; [2019]
  Nyckelord :Building Permit; sustainability; reduced fee; interested parties; little deviation; out of detailed plan; PBL; deadline; Bygglov; hållbarhet; reducerad avgift; sakägare; liten avvikelse; utanför detaljplan; PBL; tidsfrist;

  Sammanfattning : När plan- och bygglagen (PBL) reviderades 2011 tillfördes ett krav på kommunerna att handlägga ett bygglovsärende inom tio veckor från det att ärendet blev komplett. Det infördes dock inga sanktioner mot kommunerna om de skulle överskrida tidsfristen. LÄS MER

 4. 4. Planering över kommungränser - En jämförelse av samarbetet mellan Haparanda-Torneå, Stockholm-Solna och Linköping-Norrköping

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lisette Haglund; [2019]
  Nyckelord :fysisk planering; gränsöverskridande planering; samarbete;

  Sammanfattning : Majoriteten av den svenska planeringen sker på den kommunala nivån och endast mindre delar av planeringen tas upp på en nationell eller regional nivå (Boverket 2016b). I de flesta fall besluter kommunerna ensamma över hur den egna kommunen ska utvecklas. LÄS MER

 5. 5. REVIT – ETT BRA HJÄLPMEDEL VID KLIMATDEKLARATION? : EN UNDERSÖKNING OM KLIMATDEKLARATION KAN UNDERLÄTTAS AV REVIT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Lucas Lind; [2019]
  Nyckelord :Klimatdeklaration; Livscykelanalyser; EPD; GWP;

  Sammanfattning : According to SMHI the largest contributing factor to globalwarming is the increased greenhouse gas emissions in theatmosphere. In year 2018 Boverket submitted a proposal for climatedeclaration on new buildings. LÄS MER