Sökning: "Boys and girls with ADHD"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Boys and girls with ADHD.

 1. 1. "Otydliga flickor" : En diskurspsykologisk analys av lärares förståelse av ADHD och dess påverkan på flickors synlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tina Hansson Wallin; [2020]
  Nyckelord :ADHD; flickor; lärare; diskurspsykologi; sen diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag. Tidpunkten för diagnostisering skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor då pojkar generellt diagnostiseras under sina tidiga skolår och flickor i ungdom eller vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. I VILKEN UTSTRÄCKNING PREDICERAR FÖRÄLDRAFAKTORER OCH PSYKISKA BESVÄR ALKOHOLDEBUTEN HOS DEN NYA GENERATIONENS UNGDOMAR? : En kvantitativ kohortundersökning bland ungdomar i Västmanland

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gabriella Melin; [2019]
  Nyckelord :Adolescent; alcohol initiation; conduct problems; mental disorders; parental factors; Alkoholdebut; antisocialt beteende; föräldrafaktorer; psykiska besvär; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Historiskt sett har alkoholanvändning varit ett normativt beteende för ungdomar, en trend som från år 2000 har vänt då både andelen ungdomar som dricker samt mängden alkohol har minskat kraftigt. Därför brister kunskapen om huruvida den nya generationen av ungdomar börjar dricka alkohol av samma eller helt andra anledningar än tidigare. LÄS MER

 3. 3. "Strunt samma om de är flickor eller pojkar..." : Om inkludering och genus i skolans arbete med flickor med ADHD eller ADHD-problematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Veronika Modin; Moa Jörneklint Finvåg; [2019]
  Nyckelord :ADHD; flickor med ADHD; genus; manlig norm; likhetsperspektivet; skillnadsperspektivet; jämställdhet; inkludering; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; specialpedagogik; tidiga insatser.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur skolan uppmärksammar flickor med ADHD eller ADHD-problematik, hur specialpedagoger och skola arbetar med insatser för flickor med ADHD eller ADHD-problematik samt om flickor och pojkar med ADHD eller ADHD-problematik behandlas olika i skolan? Syftet med studien är att undersöka hur rektorer och specialpedagoger ser på arbetet med flickor med ADHD eller flickor som uppvisar ADHD-problematik i skolan. Det är en kvalitativ studie där rektorer och specialpedagoger intervjuas. LÄS MER

 4. 4. Variations in Attention-deficit/hyperactivity disorder medication prescription rates during childhood depending on month of birth

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sofia Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Previous studies have reported that there is a seasonal variation in the prevalence of Attention- deficit/hyperactivity disorder (ADHD) diagnosis and medication in among other North America and Europe. The reason for this has suggested being relative immaturity. LÄS MER

 5. 5. ADHD i barnlitteraturen : Analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefin Öhrnberg; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Gender; Norm critical perspective; Paratext; Person portrayal; Picture book; ADHD; Bilderbok; Genus; Normkritiskt perspektiv; Paratext; Personskildring;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att granska hur den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD skildras i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleålder. Genom textanalytiskt perspektiv utförs en bilderboksanalys och bilderböckernas paratext analyseras, det vill säga allt som är kring böckernas huvudsakliga berättelse. LÄS MER