Sökning: "Boys experiences of digital games"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Boys experiences of digital games.

  1. 1. Digitala spel och pojkars språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Joakim Jönsson; David Simonsson; [2014]
    Nyckelord :Digital games; Learning; Creating digital games; Boys experiences of digital games;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om pojkars beskrivningar av att använda digitala spel och hur detta kan bidra till språklig kunskapsutveckling i skolans verksamhet. För att få studiens frågeställningar besvarade har intervjuer med fem pojkar i tio års ålder analyserats med utgångspunkt i socialsemiotiska teorier och begrepp. LÄS MER