Sökning: "Brännström Elin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Brännström Elin.

 1. 1. Fysisk aktivitet och sociala medier : - En deskriptiv enkätundersökning på vuxna kvinnor 18-60 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Elin Brännström Gullehag; Maria Stiglund; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; physical inactivity; apps; women; social media; self-image; body image; Fysisk aktivitet; fysisk inaktivitet; appar; kvinnor; sociala medier; självbild; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av människokroppens främsta funktioner är att vara fysiskt aktiv och detta är essentiellt genom hela livet. Vuxna över 18 år rekommenderas att uppnå minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka med måttlig intensitet och bör spridas ut under veckan. LÄS MER

 2. 2. ”Att stötta språket handlar mycket om kreativitet” : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder estetiska uttrycksformer för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Brännström Elin; Johansson Jessica; [2019]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; förskola; meningsskapande; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ undersökning av hur förskollärare arbetar med att främja barns språkutveckling, samt hur och om förskollärarna tar hjälp av estetiska uttrycksformer i förskolans språkundervisning. I studien utgår vi från det socio­kulturella perspektivet och dess teorier om barns språkutveckling i det sociala sam­spelet. LÄS MER

 3. 3. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER

 4. 4. Kategorisering och kvantifiering av ärenden för att optimera samt lokalisera tidsåtgång för SAP-supportgruppen på ABB Robotics.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elin Brännström; Pettersson Eric; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  I detta projekt har en undersökning relaterad till tidsåtgång för inkommande ärenden gjorts inom SAP-supportgruppen på ABB Robotics i Västerås. Syftet med studien har varit att skapa ett verktyg i form av en algoritm som estimerar tidsåtgången för inkommande ärenden. LÄS MER

 5. 5. Metaller i Stockholms grundvatten : En studie om grundvattnets påverkan på ekosystem i ytvattnet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emma Brännström; Elin Lundgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a consequence of the urbanization the groundwater in the area of Stockholm has been polluted since many years. The quality of the groundwater affects the surface water providing the inhabitants of the city with drinking water. LÄS MER