Sökning: "Brain injuries"

Visar resultat 6 - 10 av 41 uppsatser innehållade orden Brain injuries.

 1. 6. Estimations of 3D velocities from a single camera view in ice hockey

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Beatrice Bjering; [2019]
  Nyckelord :Video analysis; Target tracking; Homography; Concussions; Ice hockey; Videoanalys; Målsökning; Homografi; Hjärnskakningar; Ishockey;

  Sammanfattning : Ice hockey is a contact sport with a high risk of brain injuries such as concussions. This is a serious health concern and there is a need of better understanding of the relationship between the kinematics of the head and concussions. The velocity and the direction of impact are factors that might affect the severity of the concussions. LÄS MER

 2. 7. Omvårdnadsrelaterade komplikationer hos traumatiskt hjärnskadade patienter med olika behandlingsmetod : En journalgranskning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrietta Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Traumatic brain injury; Nursing; Intensive care; Care suffering; Adverse events; Traumatisk hjärnskada; Omvårdnad; Intensivvård; Vårdlidande; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund Högt intrakraniellt tryck hos traumatiskt hjärnskadade patienter kan behandlas med traditionell basbehandling, tiopentalsedering eller dekompressiv hemikraniektomi. Metoderna medför risk för komplikationer och svårigheter att utföra omvårdnad. LÄS MER

 3. 8. Strategier för engagemang i aktiviteter hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Patricia Komstadius; [2018]
  Nyckelord :Brain injuries; acquired brain injury; activities of daily living; strategies; adaption; Hjärnskador; förvärvad hjärnskada; aktiviteter i dagliga livet; strategier; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva användning av strategier och den betydelse de har för engagemang i aktivitet hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada. En kvalitativ litteraturstudie har genomförts. Datainsamlingen skedde via sökning i lämpliga databaser utefter studiens syfte. LÄS MER

 4. 9. Shock Absorbing Flooring For Elderly Homes : Study of Shock Absorption of Head Impacts and Rolling Resistance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Brynjar Hilmarsson; [2018]
  Nyckelord :Shockabsorbing Flooring; Rolling Resistance; Fall Injuries; Head Impact Studies;

  Sammanfattning : In Sweden fall-related injuries among the elderly lead to over a thousand deaths and close to 300.0000 hospital visitations annually. Fall related injuries can in many cases lead to serious head injuries along with other fractures. The elderly are more prone to fall and sustain an injury because of conditions such as osteoporosis and weak muscles. LÄS MER

 5. 10. Fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering efter en idrottsrelaterad hjärnskakning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :fysioterapi; hjärnskakning; idrottsrelaterad; interventioner; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar inom idrott uppmärksammas allt mer på grund av skadans flera potentiella faror och möjliga långvariga konsekvenser. Ett överenskommet koncept angående riktlinjer för handläggning och rehabilitering efter idrottsrelaterad hjärnskakning upprättades första gången år 2001. LÄS MER