Sökning: "Brand Track Record"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Brand Track Record.

 1. 1. Activating A Brands Track Record Using Retro Branding

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Heed; Malte Bäck; [2019]
  Nyckelord :Retro Branding; Retro Brand; Brand Track Record; Strategic Brand Management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Activating a Brands Track Record using Retro Branding; Looking to the Past to Shape the Future. Date of Seminar: 2019-06-03 Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Malte Bäck & Niklas Heed Supervisor: Mats Urde Keywords: Retro Branding, Retro Brand, Brand Track Record, Strategic Brand Management Purpose: The purpose of this thesis is to explore the phenomenon of retro branding and how it can activate a corporate brands track record, from a strategic brand management perspective. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Sundbyholmstravet i Eskilstuna

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Patrik Gustafsson; Joel Hellbe; Eric Johansson; Anders Olsson; [2016]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; travbana; utrymning; Sundbyholm; kritiska förhållanden; FDS; Pathfinder; känslighetsanalys.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examinerande moment i kursen Brandteknisk Riskvärdering (VBR054), med syfte att granska och utvärdera ett objekts personsäkerhet i händelse av brand. Målet är att studenterna ska öka sin förståelse för utrymningssäkerhet och kunna applicera tidigare kunskaper och färdigheter för att genomföra en ingenjörsmässig riskanalys. LÄS MER

 3. 3. Automotive Fleet Sales Management

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Jakob Olsson; Gustav Westling; [2016]
  Nyckelord :Fleet sales; fleet cars; company cars; management; internal best practices; organizational learnings; business sales strategy; NFA; LeaseCo; automotive industry; trend analysis; future best practices; digitalization connectivity; omni-channel; WLTP; customer and vehicle data; online sales; direct sales; B2B; B2C; dealerships; CRM; business model disruption; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background The Master’s Thesis Case Study Company is a premium brand automotive OEM. In the Swedish fleet car (or company car) market, the company is lagging behind its main competitors in terms of market share a fact that is not true for several other European markets. LÄS MER

 4. 4. Varumärkens nya genväg till värde - En studie om heritage branding från ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marielle Gomez; Filip Ripe; [2015]
  Nyckelord :Brand Heritage; Authenticity; Trust; Value creation; Customer ambivalence; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkens nya genväg till värde – En studie om heritage branding från ett konsumentperspektiv Seminariedatum: 2014-05-26 Kurs: FEKN90, Examensarbete på̊ Civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng Författare: Marielle Gomez & Filip Ripe Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Brand Heritage, Autenticitet, Förtroende, Värdeskapande, Konsument ambivalens Syfte: Från ett konsumentperspektiv undersöka till vilken grad ett påhittat eller lånat heritage har betydelse för konsumenters upplevda värde. Metod: Uppsatsen har en abduktiv ansats och tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 5. 5. The concept of track record

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Lundgren; Elin Paulsson; [2011]
  Nyckelord :Track record; corporate reputation; management consulting; brand; core values; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.... LÄS MER