Sökning: "Branddimensionering trähus"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Branddimensionering trähus.

 1. 1. Branddimensionering av CLT-element i bärande väggkonstruktioner : en komparativ studie mellan gällande normer och senaste forskningen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Stefan Hallqvist; Cherif Berkal; [2018]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; bearing capacity; fire resistance; fire protection design; Korslimmat massivträ; CLT; KL-trä; Brandmotstånd; Branddimensionering; Bärighet;

  Sammanfattning : I takt med en ökad miljömedvetenhet har träbyggnation börjat premieras allt mer och sedan lagändringen 1994 som innebar att det blev tillåtet att uppföra höga hus med trästomme har utvecklingen snabbt gått framåt. Att korsvis bygga upp skikt av brädor och sammanfoga dessa till element har visat sig skapa en produkt med hög hållfasthet och låg vikt som är idealisk som stommaterial vid byggnation av stora och höga hus i trä. LÄS MER

 2. 2. Moderna trä- och betongstommar i flerbostadshus : En teknisk jämförelse av ett fyravåningshus med två stomalternativ.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Pelle Bohlin; Olle Lindroth; [2012]
  Nyckelord :concrete frame; timber frame; concrete construction; timber construction; framework alternatives; betongstomme; trästomme; betongkonstruktion; träkonstruktion; stomalternativ;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var att belysa skillnaderna mellan ett fyravåningshus med trä- respektive halvprefabricerad betongstomme ur ett tekniskt perspektiv för att utröna vilket stomalternativ som är att föredra. Faktorer som belystes var: Tjocklekar på bärverksdelar Längsta möjliga spännvidder Installationsmontering Elementmontering Grundstorlek Ljudisolerande förmåga Risk för fuktskador Branddimensionering Projekteringskomplexitet Bygghandlingar från ett befintligt flerbostadshus med trästomme erhölls och analyserades, och ett hus med likvärdig stomme av betong projekterades. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av nya beräkningsmetoder för branddimensionering av  träkonstruktioner - analyser och jämförelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Katrin Zetterlund; Adam Naruszewicz; [2010]
  Nyckelord :trä; brand; konstruktion; bärförmåga; brandmotstånd.;

  Sammanfattning : To build high-rise buildings made of timber has for long been limited by national laws, due to the lack of knowledge in engineering solutions. Frame structures made of wood has for a long time been associated with major fire hazards and consequently lower safety and this connection is still being made today. LÄS MER