Sökning: "Breastfeeding facilitation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Breastfeeding facilitation.

  1. 1. Stödja mammor under amningsstarten : En webbaserad enkätundersökning om mammors erfarenheter av amningsstöd på BB

    Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Emma Moberg; [2022]
    Nyckelord :Breastfeeding; Breastfeeding facilitation; Breastfeeding information; Midwife; Postnatal ward; Amning; Amningsinformation; Amningsfrämjande; Barnmorska; Eftervård;

    Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga mammors erfarenheter av amningsstöd på BB.Metod och Material: Webbaserad tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterier; mammor som fått barn och vårdats på en specifik BB-avdelning i Mellansverige under åren 2019–2021 samt valt att amma. Enkäten bestod av 60 slutna frågor och 5 fritextfrågor. LÄS MER